Til medlemmer i Østre Toten Skilag


Årsmøtet avholdes tirsdag 2. april 2024 kl 1900 i klubbhytta i Karidalen

(På grunn av påske blir årsmøtet etter 31. mars, men 2. april var første mulige dato.)

Eventuelle saker som ønskes tatt opp må meldes styret innen 19. mars, 2024.

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
 2. Velge dirigent
 3. Velge protokollfører
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne forretningsorden
 6. Godkjenne innkallingen
 7. Godkjenne saklisten         
 8. Behandle skilagets årsberetning
 9. Behandle 
  1. skilagets regnskap
  2. styrets økonomiske beretning
  3. kontrollutvalgets beretning 
 10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste
  1. Godkjenning av ny lov for Østre Toten Skilag ihht endret krav fra Idrettsforbundet
 11. Fastsette 
  1. medlemskontingent 
  2. treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 12. Vedta skilagets budsjett
 13. Velge:
  1. Styre med leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlem
  2. Kontrollutvalg med leder, medlemmer og varamedlem
  3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  4. Valgkomité med leder, og medlemmer
  5. Eventuelt øvrige valg i henhold til skilagets organisasjonsplan

 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv. 

 Årsmøtepapirer ØTS 2023:  

Årsmelding 2023.pdf

Regnskap 2023: Årsregnskap 2023.pdf 

Budsjett 2024: Budsjett 2024.pdf

Ved spørsmål om årsmøtet, kan leder Magnus Aass kontaktes på telefon 901 54 362

Med vennlig hilsen
 styret