Til medlemmer i Østre Toten Skilag

Referat fra årsmøtet 2022:

Referat Årsmøte 2022

Årsmøtet avholdes torsdag 24. mars 2022 kl 1900

Eventuelle saker som ønskes tatt opp må meldes styret innen 10. mars, 2022.

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
 2. Velge dirigent
 3. Velge protokollfører
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne forretningsorden
 6. Godkjenne innkallingen
 7. Godkjenne saklisten         
 8. Behandle skilagets årsberetning
 9. Behandle 
  1. skilagets regnskap
  2. styrets økonomiske beretning
  3. kontrollutvalgets beretning 
 10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste            
 11. Fastsette 
  1. medlemskontingent 
  2. treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 12. Vedta idrettslagets budsjett
 13. Velge:
  1. Styre med leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlem
  2. Kontrollutvalg med leder, medlemmer og varamedlem
  3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  4. Valgkomité med leder, og medlemmer
  5. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan

 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv. 

 Årsmøtepapirer ØTS 2022

Regnskap og budsjett kommer før årsmøtet

Ved spørsmål om årsmøtet, kan leder Magnus Aass kontaktes på telefon 901 54 362

Med vennlig hilsen
 styret