Referat fra årsmøtet:

Referat årsmøte signert


Til medlemmer i Østre Toten Skilag


Årsmøtet avholdes torsdag 30. mars 2023 kl 1900

Eventuelle saker som ønskes tatt opp må meldes styret innen 16. mars, 2023.

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
 2. Velge dirigent
 3. Velge protokollfører
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne forretningsorden
 6. Godkjenne innkallingen
 7. Godkjenne saklisten         
 8. Behandle skilagets årsberetning
 9. Behandle 
  1. skilagets regnskap
  2. styrets økonomiske beretning
  3. kontrollutvalgets beretning 
 10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste
  1. Styret ønsker årsmøtet sin tilslutning til å jobbe videre med følgende saker:
   1. Innføring av parkeringsavgift i Karidalen ved bruk av kameragjenkjenning
   2. Anskaffelse av aggregat til snøproduksjon
   3. Anskaffelse av ny løypemaskin           
 11. Fastsette 
  1. medlemskontingent 
  2. treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 12. Vedta skilagets budsjett
 13. Velge:
  1. Styre med leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlem
  2. Kontrollutvalg med leder, medlemmer og varamedlem
  3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  4. Valgkomité med leder, og medlemmer
  5. Eventuelt øvrige valg i henhold til skilagets organisasjonsplan

 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv. 

 Årsmøtepapirer ØTS 2022: Årsmelding 2022

Regnskap og budsjett: Årsregnskap 2022

Ved spørsmål om årsmøtet, kan leder Magnus Aass kontaktes på telefon 901 54 362

Med vennlig hilsen
 styret