Til medlemmer i Østre Toten Skilag

På grunn av smittevern vil årsmøtet i hovedsak bli avviklet på Teams. Styret vil sitte i Karidalen. Dersom du ikke har anledning til å delta på video, ta kontakt med styret. Det er plass til noen flere i Karidalen.

Link til Teamsmøte finner du ved å trykke her:

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Østre Toten Skilag 2021

Saksliste årsmøtet ØTS 2021

Årsmøtet avholdes den 29. april kl 1900.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2:    Velge dirigent

Sak 3:    Velge protokollfører

Sak 4:    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5:    Godkjenne innkallingen

Sak 6:    Godkjenne saklisten

Sak 7:    Godkjenne forretningsorden

Sak 8:    Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Sak 9:    Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

Sak 11:  Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.  

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 14: Foreta følgende valg:

14.1 Styre:

- leder

- nesteleder

- styremedlemmer

- varamedlemmer

14.2 Kontrollutvalg:

- medlemmer

- varamedlem

14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

  eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

14.4 Valgkomité:

- leder  

- medlemmer

- varamedlem

 

 

Følgende dokumenter blir lagt ut her fortløpende:

 

  • Styrets forslag til forretningsorden: Sak 7 Forretningsorden
  • Idrettslagets årsberetning: Årsmøtepapirer ØTS 2021
  • Regnskap: Årsregnskap ØTS 2020
  • Kontrollkomiteens beretning
  • Evt forslag og saker
  • Styrets forslag til medlemskontingent, og eventuelt treningsavgifter eller vedtak om fullmakt
  • Styrets forslag til budsjett
  • Styrets forslag til organisasjonsplan
  • Valgkomiteens innstilling
  • Styrets innstilling til ny valgkomité

 

Ved spørsmål om årsmøtet, kan leder Magnus Aass kontaktes på telefon 901 54 362

Med vennlig hilsen
 styret