Status koronavirus

Postet av Peter Lerche Raadal den 11. Mar 2020

Oppdatert info torsdag 12. mars:

Norges Idrettsforbund ber om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning.  


Mer informasjon her


Det har på kvelden onsdag 11. mars kommet ut nye retningslinjer vedr koronaviruset. Retningslinjene er felles for kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land.

Østre Toten Idrettsråd anbefaler alle sine idrettslag til å følge disse anbefalingene som i denne omgang gjelder frem til påske.

Vi vil selv utsette det planlagte årsmøtet 19. mars til over påske.

Nedenfor finner dere anbefalingene i tillegg til at de ligger på hjemmesiden til kommunen:

________________________________________________________________________________________________

Her følger anbefalinger fra Fylkesmannen i Innlandet til kommunene i fylket om felles kjøreregler i forbindelse med koronautbruddet.

Kommunene i Gjøvikregionen vil følge disse rådene som supplement til nasjonale myndigheters anbefalinger.

Kommunedirektører/rådmenn og kommuneoverlegene i Gjøvikregionen anser det som viktig med mest mulig lik håndtering av disse krevende sakene i alle regionens kommuner. Rådene fra nasjonale helsemyndigheter og kjørereglene fra Fylkesmannen i Innlandet tydeliggjør at vi nå er i en situasjon der det må tas nødvendige grep i den nasjonale fellesdugnaden for å unngå smittespredning. Dette innebærer tiltak som også går noe lenger enn de rådene som er gitt av myndighetene. Slike kjøreregler vil aldri være uttømmende og må suppleres med råd, tiltak og beslutninger i den enkelte kommune.

Med dette som utgangspunkt er følgende besluttet med umiddelbar virkning 11. mars 2020:
Kommunene i Gjøvik, Land og Toten iverksetter følgende tiltak umiddelbart og med virkning (foreløpig) fram til påske:
All aktivitet i idrettshaller, svømmehaller, og tilsvarende anlegg kanselleres. Dette gjelder også innendørs kroppsøving i skolene.

Tilsvarende gjelder alle former for kulturarrangement og lignende aktivitet i kommunal regi, herunder ungdomsklubber, kulturskoler og lignende. Lag, foreninger og private arrangører anmodes om å følge opp på tilsvarende måte.

Det skal ikke gjennomføres seminarer, kurs og møter med mer enn 15 deltakere. Det skal også vurderes nødvendighet av å gjennomføre møter mv som innbefatter færre enn 15 deltakere. Alternative møteformer som skype og telefonmøter skal prioriteres. Det påpekes at hensynet til tjenestene og ledelse av kommunen skal vurderes slik at kommunens drift sikres på forsvarlig nivå.

Hjemmekontorløsning kan være aktuelt tiltak for enkelte yrkesgrupper. Rammer og opplegg for dette må konkretiseres i den enkelte kommune, men det tilstrebes å arbeide fram en mest mulig ensartet praksis.
Grunnskolens (barneskole og ungdomsskole) drift opprettholdes så lenge som mulig.
Rådene fra Fylkesmannen i Innlandet legges til grunn for kommunenes drift og oppfølging. Dette er råd som gir rammer og anbefalinger og som tjenestene må konkretisere og gjennomføre på forsvarlig vis i den enkelte kommune.
Kommunene anmoder på det sterkeste sine innbyggere om å følge disse rådene.
Fylkesmannen i Innlandet har 11. mars 2020 gått ut med følgende anbefalinger til felles kjøreregler i forbindelse med koronautbruddet

Minst 5 grundige håndvask med såpe daglig.
Antibac hvis vann og såpe ikke er tilgjengelig.
Vask hender når du ankommer arbeidsplass.
Vask hender når du kommer hjem.
Hold hendene unna munn/ansikt.
Bruk papirlommetørkle, kast etter bruk.
Vi håndhilser og klemmer ikke, hils uten kroppskontakt.
Overhold karanteneregler.
Virksomheter med muligheter for dette anbefales hjemmekontor
Unngå kollektivtransport som ikke er helt nødvendig
Ta med matpakke hjemmefra, spis alene eller i mindre grupper (får mer innspill)
Unngå utenlandsreiser.
Unngå unødvendige reiser til områder i Innlandet med flere smittede.
Unngå unødvendige flyreiser innenlands.
Unngå sosiale sammenkomster (bursdager, familietreff, russetreff mv.)

For å unngå trengsel i folkeansamlinger, inne og ute, bør utesteder, serveringssteder, forsamlingslokaler og arenaer uten plasstildeling, legge til rette for at alle tilstedeværende personer kan holde 1 meter avstand til andre i hele lokalet eller på hele arenaområdet.
Besøk på sykehus, sykehjem/eldreinstitusjoner, bofellesskap og boliger/hjem med sårbare grupper begrenses til det strengt nødvendige.
Barnehager: Må opprettholdes så lenge som mulig, bruk om nødvendig frivillige
Grunnskoler: Må opprettholde 1.-7. klasse, bruk om nødvendig frivillige
Ungdomsskoler/videregående skoler: Fjernundervisning anbefales. Stengning vurderes fortløpende.
Universitet/høgskoler: Fjernundervisning anbefales. Stengning vurderes fortløpende.
Seminarer, møter og kurs med mer enn 15 deltakere bør unngås. Bruk Skype om mulig.
Arrangement (idrettsarrangementer, kino, teater, konserter, fester mv.) med mer enn 50 deltakere (inkludert publikum) bør ikke avholdes. Arrangementer skal risiko-vurderes etter FHI’s retningslinje.
Kjørereglene vil bli løpende oppdatert.

Mer informasjon på kommunens hjemmesider0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline